Od začátku roku po Ústavní právo

27. 02. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

 

Historie státu a práva

 

 • Oblasti rozvoje práva: Egypt, Mezopotámie, Řecko, Řím

 • Společné znaky těchto států: 1) zemědělsky příznivé oblasti (řeky), 2) vysoká životní úroveň, 3)existence společenských tříd (rozdělovaly se podle původu), 4) monarchie (panovník s neomezenou mocí), 5) vliv náboženství a církve (náboženské zásady se prolínají s právními),6) významnou roli hraje armáda a státní úředníci (daně)

 • Starověký Řím

 • První období do 5. stol. Př. n. l.

 • Existuje právo zvykové (obyčejové)- přenášeno v ústní formě

 • Vycházelo z náboženství (náboženské příkazy, ne právní)

 • Pontifikát- kněžský (papežský) úřad

 • Pontifikové - kněží, kteří vykládali právo a soudili (první soudci tehdejší doby) a soudili ve prospěch Patriciů (vyšší vrstva)

 • Druhé období od 5. stol. Př. n. l. do 4. stol. n. l.

 • Dochází k rozvoji obchodu a řemesel a snaze plebejců o zrovnoprávnění země

 • Plebejci požadovali sepsání práva (bylo vysláno 10 mužů do Řecka pro inspiraci tamním právem)=> zákon dvanácti desek - první právní předpis v Římě (jsou inspirací pro další tisíciletí)

 • Tři směry vývoje práva

 1. IUS CIVILE - právo občanské (zákon 12ti desek)

 • Tři druhy právních vztahů - majetkových (kupní smlouvy), ochrana osobnosti (adopce), zásady trestního práva (znali sebeobranu a nedbalost

 1. IUS PRETORIUM - právo prétorské

 • Prétor- nejvyšší soudce- rozhodoval , zda případ půjde před soud nebo ne(nesoudil)

- hledal nedostatky nebo mezery v dosud platných zákonech (veškerá doplnění zákonů vydával ve formě prétorského ediktu)

- byl volený jen na rok (takže se každý rok vydával nový edikt =>soupis)

 • IUS GENTIUM - právo národů

 • Při soudním sporu s cizinci se do římského práva dostávaly i cizí prvky

 • Soudce měl funkci cizinecký prétor - novinky z cizího práva

 • Třetí období od ...

  .... století n.l.

 • Vznik prvních učitelů práva (nekněží) => právo se odděluje od náboženství

 • Období císařství => císař dává impuls (popud)platného práva (k revizi)

 • Císař Hadrián- zakázal další doplňování prétorských edikt=>, poslední verzi vydanou posledním prétorem označil za "Věčný Hadriánův edikt"

 • Právník Gaius vydal první učebnici práva

 • Císař Justinián shromáždil veškeré dosud platné právo a vydal první občanský zákoník na světě (jeho právníci)

 • Zákoník měl tři části

 • Sbírka císařských výnosů

 • Citace z děl právníků

 • Zdokonalené učebnice právníka Gaia

 

 • Egypt (3. - 2. tis. Př.n.l.)

 • Vrstvy: 1) kněží, vyšší úředníci, velitelé armád

2) svobodní egypťané (řemeslníci, obchodníci,....)

3) otroci (právo svědčit, uzavírat manželství- aby měli další otroky)

- vznik otroka= narozením otrokům, válečním zajetím, zadlužením

 • Prameny práva (zdroje ze kterých se dovídáme jaké tam bylo právo)

 1. Svitky zákonů (papyrus, kůže) - právní předpisy té doby

 1. Výnosy králů - osobní poselství panovníka občanům (obracel se za ně osobně)

 1. Uzavírané smlouvy (kupní sml., závěti a soudní protokoly) - z běžného života občanů

 • Mezopotámie (17. stol. Př.n.l.)

 • Vrstvy podle práva

 1. Privilegovaní (zvýhodnění) - kněží, úředníci

 • Prohřešky vůči nim se trestaly odvetou( oko za oko, zub za zub)

 1. Neprivilegovaní - prohřešky trestali pokutou

 1. Otroci - pokud se stalo něco otrokovi, pokutu zaplatili jeho pánovi

 

 • Chammurapiho zákoník - první souvislý právní text všech dob

Tři části: 1) prolog (úvod) - panovník se prohlašuje za boha

2) text (282 článků): a) právo občanské(rodinné, majetkové vztahy)

b)trestní právo (právo odvety, kruté,mrzačící, smrtící tresty - zazdění, upálení, nabodnutí na kůl), boží soud (ponoření lidí do vody)

3) epilog (závěr) - panovník svolává hněv bohů na ty, co poruší jeho zákon

 

 

 • Řecko (6. stol. Př. n. l.)

 • Athény

 • Solón - nejvyšší státní úředník a zákonodárce

- první pokusy o demokratickou ústavu

- ústava obsahovala: 1) rozdělení společnosti podle majetku

2) osvobození otroků kvůli dluhům (mohli se vykoupit)

3) vyhlášení všeobecné amnestie (hromadná milost)

4) zřízení všelidového sněmu (mohli se zúčastnit všichni, krom otroků)

5) možnost odvolat se proti rozhodnutí soudu a úřadu

6) zavedl první obchodní ochranářská opatření (zákaz vývozu obilí)

 

Středověk

 • Vznik křesťanství

 • Právo striktně(přísně) spojeno s církví

 • Nerovnost ve společnosti i před zákonem

 • Právo ústní (obyčejové), šlechta si vyžádala sepsání práva

 • V roce 1140 byl vydán Gratiánův kodex (základní učebnice té dob- obsahovala papežské příkazy a rozhodnutí církevních rad)

 • Trestní praxe-neodrážela skutečnost (fakta jí ani moc nezajímala),ale spíše magické prvky(mučení,inkvizice-zaříkávání)

....63cm; margin-bottom: 0cm;">- účelem trestu bylo zastrašení veřejnosti, veřejná potupa

 

 

 

Základní právní pojmy

12. října 2010

Stát a právo

 • Stát- politická forma organizace lidské společnosti

Základní znaky státu: vláda, jasně dané hranice, řídící orgány (prezident, vláda), zákony, administrativní aparát (sečtení občanů- úřady...), armáda,policie (ozbrojené složky), obyvatelstvo, uznání státu od ostatních států

 • Právo- objektivní pojetí - souhrn pravidel, kterými se lidská společnost musí řídit (platí pro všechny bez výjimky)

- subjektivní pojetí - nárok nebo oprávnění určitého člověka (právo na vzdělání, majetek, život)

 

 

Právní řád

 • Souhrn právních předpisů uspořádaných podle své právní síly (důležitosti)

Právní řád

 

Právní předpisy

 

Právní normy

 

 1. ÚSTAVA A ÚSTAVNÍ ZÁKONY - (listina základních práv a svobod) nejdůležitější

 1. ZÁKONY A ZÁKONNÁ OPATŘENÍ - schvaluje senám v případě rozpuštění poslanecké sněmovny

 1. VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ - schvaluje vláda, podrobně specifikuje nebo rozvádí nějaký zákon

 1. VYHLÁŠKY MINISTRŮ - vydává ministr (ministerstvo) (Ministerstvo školství,zdravotnictví,...)

 1. VYHLÁŠKY OBCÍ A KRAJŮ(krajských zastupitelstvech) - např.: zákaz pobíhání psů, poskytování sexuálních služeb - platí jen na místě dané obce

 

1 +2= zákonné předpisy (musí být schváleny parlamentem)

3+4+5= předpisy prováděcí (podzákonné)- specifikují (provádějí) nějaký zákon

 

3 základní rysy právního řádu - A) musí to být myšlenkový celek (musí obsahovat nějakou myšlenku okolo které se to bude celé točit)

B) logický celek (aby např.: vyhláška nebyla v rozporu se zákony)

C) neustále se mění a vyvíjí

 

Zákonnost - důsledné dodržování právního řádu

Právní vědomí - znalost právního řádu

 

 

Právní normy

 • všeobecné závazné pravidlo chování, které má státem předepsanou formu a jeho dodržování je vynutitelné státní mocí

 • Rysy právní normy - 1) normativnost (obsahuje příkaz, zákaz nebo oprávnění)

 1. Závaznost (musíme se tím řídit)

 1. Všeobecnost (platí pro všechny)

 1. Forma- musí být schválena, písemně

 1. Vynutitelnost (policie a soudy) za nedodržení normy následuje sankce

 

Rozdělení právních norem

 1. Podle obsahu 1) normy obsahující příkaz nebo zákaz (zavazující normy) 2) normy obsahují oprávnění

 1. Podle závaznosti 1) některé závazné vždy (trestní zákoník) 2) některé závazné jen někdy (kupní zákoník)

 

 

Publikace právních předpisů

 • Věstník - Periodikum (časopis) vydávaný 1x měsíčně jednotlivými ministerstvy nebo jinými státními úřady

 • Úřední deska městského úřadu

 • Sbírka zákonů - oficiální autentický seznam právních předpisů, vychází podle potřeby a člení se do ročníků

Platnost zákonu - byl schválen předepsaným způsobem a zveřejněn (parlamentem, ministerstvem, vládou,..)

Účinnost zákonu - datum, od kdy se tím zákonem musíme řídit

Působnost zákonu - na něco (někoho) působí zákon - 4 typy působnosti: 1) VĚCNÁ (týká se určité věci nebo záležitosti) 2) MÍSTNÍ (působí na určitém místě) 3) OSOBNÍ (týká se určité skupiny osob)

 • Období mezi platností a účinností se nazývá právní prázdniny

 

 

Právní vztahy

 • Společenské vztahy upravené právními předpisy (zákony, vyhlášky, smlouvy...)

 • 3 prvky

 1. Účastníci- 2 druhy: a) fyzické osoby b) právnické osoby

a)fyzická osoba =člověk→ rozeznáváme u něj způsobilost (že něco může) a) mít práva a povinnosti (od narození, ztrácí se úmrtím a prohlášením za mrtvého)

b) způsobilost k právním úkonům - můžete se sám zavazovat (podepisovat smlouvy)

-plná svéprávnost - od 18 let (zletilost) - částečná svéprávnost - od 15 let (pracovně právní) - zákonný zástupce - do 18 let (rodiče, sociální odbor)

 1. Obsah (práva a povinnosti účastníků)

 1. Objekt neboli předmět - cíl, neboli důvod proč vznikl právní vztah, kupní smlouva,...

 

 

Právní skutečnosti

 • Takové okolnosti, které způsobují vznik, změnu, nebo zánik právního vztahu

 • 2 základní skutečnosti:

 1. Nezávislé na lidské vůli - události- objektivní, protože na ně nemá vliv lidské jednání (př.: smrt, živelné pohromy, uplynutí lhůty)

 1. Právní úkony- závislé na lidské vůli (nejčastěji smlouva-s.r.o.) mohou být provedeny osobně, nebo v zastoupení(ze zákona rodiče, nebo na základě plné moci-vždy písemná,datum,podpis, určení k čemu dotyčného zmocňujeme)
  Znaky právních úkonů-

 1. aby byly platné (když nesplňují některé náležitosti, neplatí) náležitosti - učiněno svobodně

 1. Musí být učiněn vážně (nesmí být z legrace nebo při výuce)

 1. Musí být sepsána jasně a srozumitelně

 1. Nesmí tam být omyl

 1. Forma

 

Konkludentní čin- zvláštní forma právního úkonu (děláme to denně), smlouvu uzavíráme nevýslovně

 

 

 

Aplikace práva

14. prosince 2010

10:54

 

Uskutečňování práva prostřednictvím tzv. IPA (individuální právní akty) - rozhodnutí státních orgánů v jednotlivých případech.

 

Rozdělení IPA

 1. Soudy

  1. Rozsudek - je určeno přímo (vinen - nevinen)

  1. Usnesení - něco se odkládá, odročuje

 1. Ústavní soud

  1. Soudní nález - stížnosti na postup krajského úřadu

  1. Ostatní orgány - finanční úřad, úřad práce, sociální odbory, policie

Náležitosti IPA (obsah)

  1. Záhlaví (kdo rozhoduje ...)

  1. Výrok (je tam napsaný jestli je vinen nebo ne, na co se odsuzuje)

  1. Odůvodnění (jací sou svědci, důkazy, jak to provedl/a)

  1. Poučení o odvolání

 

 SYSTÉMY PRÁVA

- systém = upořádání právních předpisů podle svého obsahu:

ÚSTAVNÍ – ústavní uspořádání státu (jestli máme parlament, nebo demokracii)

TRESTNÍ – vymezuje, která jednání jsou trestné činy a jaké tresty za ně ukládá

OBČANSKÉ – majetkové vztahy (mezi fyzickými osobami a právnickými)

FINANČNÍ – upravuje peněžní záležitosti

OBCHODNÍ – vztahy mezi obchody (podniky)

 

Nejdůležitější právní systémy ve světě:

 1. Evropský (kontinentální) - v rámci EU

 2. Angloamerický - platí v Anglii a v Americe, převažují precedenty (soud musí rozhodnout stejně jako jiný soud v dřívějším případě), obyčeje (pravidlo chování dodržované po dlouhou dobu, které je společností přijato jako závazné - nikde není psáno), laická porota (nezávislé osoby bez právnického vzdělání - rozhodují o vině)

 3. Islámské - Korán (ukamenování, zavraždění,...)

 

Pojmy související s právními systémy ve světě

Soukromé právo - všichni účastníci právních vztahů jsou si rovni (občanské, obchodní, pracovní právo -rodinné vztahy, obch. spol.) mají povinnosti vůči sobě navzájem, které sobě odpovídají (zboží, peníze)

Veřejné právo - jeden z účastníků vztahu má nadřízené postavení (stát- trestní a finanční právo)

Vnitrostátní právo - platí na území daného státu (ambasády, paluby českých letadel...)

Mezinárodní právo - upravuje vztahy mezi státy, nebo mezinárodními organizacemi

 

 

ÚSTAVNÍ PRÁVO

 • Upravuje nejdůležitější vztahy ve státě

 • 3 druhy vztahů:

 1. Územní uspořádání státu - uspořádání státu (zda jsme jeden stát, členský stát), zda máme kraje, okresy..

 2. Rozdělení státní moci - volený zástupce, parlament, vláda, soudy (kdo rozhoduje ve státě, řídí stát, kdo je hlavou státu,...)

 3. Základní práva a svobody občanů - právo na život...

 

Typologie (členění státu)

 1. Podle územního uspořádání

 1. Unitární (jednotný stát)- má jednu soustavu státních orgánů (1 parlament, 1 vláda)

 2. Federace - svazek několika států (vystupuje jako 1 subjekt - USA) dvojí úroveň - federální (zaštituje všechny země -třeba v USA, Německu)- řeší zahraniční politiku a měnu,většinou i armádu, spolkové nebo vlády členských zemí (pouze na 1 zemi)- řeší dopravu, školství,...

 3. Konfederace - dobrovolné spojení států za nějakým účelem (společná obrana,...) např.: EU,

2. Podle forem vlády (podle toho, jakou mají obyvatelé možnost podílet se na moci)

 1. Demokratický stát - lid je oprávněn účastnit se na správě věcí veřejných (na činnosti státu, na tom, jak to tady bude vypadat - politická stránka...)

2 formy - přímo - referendum (všelidové hlasování o nějaké záležitosti) - používáno výjimečně

nepřímo - zástupci (nepřímo přes volené zástupce) způsob volby zástupců – u nás parament

a) poměrný – u poslanecké sněmovny, počet křesel pro danou stranu se odvozuje podle procenta hlasů, když má 40 hlasů, dostane 40 křesel

b) většinový – do senátu, kdo získá nejvíc hlasů, dostane křeslo, počet obvodů 81 = 81 křesel

 

b. Nedemokratické

Diktatura – v čele je diktátor – osoba neomezeně rozhodující

Autokracie – kratos = vládnout, auto = samo

=vláda malé skupiny lidí – vláda jedné strany, komunistické strany

všechny socialistické státy – Kuba, Severní Korea

Teokracie – vládne tam církev – Vatikán, Írán

 

 1. Podle reprezentanta

a) Monarchie – panovnický titul se dědí, je tam doživotně

- konstituční – většina evropských monarchií, moc je omezena ústavou a parlamentem

- absolutistická – neomezené pravomoci – arabské státy

b) Republika – funkční období je omezené, je volen u nás na 5 let, může jen dvakrát za sebou

- Prezidentská – má větší moc prezident, je členem a šéfem vlády

- Parlamentní – má větší moc parlament, prezident je spíše reprezentativní

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sex

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.