Finanční majetek - ostatní nástroje měnové politik

27. 02. 2011 | † 30. 09. 2015 | kód autora: fdF

Finanční trh

 • představuje souhr nabídky a poptávky po penězích

 • představuje obchody jimiž se na základě místního a časového soustředění nabídky a poptávky uskutečňuje účelné rozdělovaní peněžního kapitálu na různé potřeby a vytváří se jeho cena

 • finanční trh můžeme členit na trh pěněžní

kapitálový

devizový

 

peněžní trh

 • trhem krátkodobých peněžních prostředků se splatností do 1 roku a slouží ke krátkodobému přesunu, peněžních prostředků mezi účastníky trhu

 • používané nástroje jsou hotovosti

netermínované vklady (vklady naviděnou)

krátkodobé úvěry

krátkodobé cenné papíry (šeky, směnky atd)

 

Kapitálový trh

 • trhen dlouhodobých peněžních prostředků se spalatností nad 1 rok, a které jsou použitelných jako kapitál

 • používané násroje: termínované vklady (depozitní certifikát)

dlouhodobé úvěry

dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace atd)

 

Devizový trh

 • soustředuje a přerozděluje (baluty- cízí měna v hotovosti ; devize- pohledávky,

bezhotovnostní forma; zlato)

 

 

Pro rozdělení finančních trhů se používají i jiná hlediska – např. Fáze umísťování emise cenných papírů na trhu – z tohoto hlediska členíme trh na primární a sekundární

 • Primární – jsou umisťovány nově emitované (vydané) cenné papíry, výtěžek připadne tomu kdo je vydal, tedy emitentovi

 

 • Sekundární – obchoduje se s cennými papíry, které už byla alespoň jednou vydané

 

Stupeň organizovanosti trhu

 • Organizovaný se uskutečnuje na burze cenných papírů za přesně vymezených podmínek a pravidel

 • Neorganizovaný – uskutečnuje obchody mimo banky a finanční instituce (mezi podniky – u těch se sjednávají velmi individuální podmínky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peníze

 

jsou všeobecně uznávaný prostředek k placení za zboží a služeb

 • jako peníze, může sloužit cokoliv, což sou lidé všeobecně ochotni přijmout za výrobky a služby

Vznik peněz

 • naturální směna – tz...

  .... (barter) – směňovalo se jedno zboží za jiné zboží → později se stal tento druh směny jistou brzdou dalšího rozvoje → hledal se speciální směnný prostředek,

kterým se stalo určité zboží

 • zbožové peníze → u slovanů to bylo plátno, u římanů dobytek – v jiných oblastech mušle, koření →

 • drahé kovy – zlato a stříbro jako směný prostředek

výhoda drahých kovů :

    • dělitelnost

    • trvanlivost

    • stenjnorodost

    • velká hodnota

nevýhoda – opotřebování → byly nahrazeny neplnohodnotnými penězi → nabývali na

významu papírové peníze, které drahé kovy v oběhu zastupovaly →

papírové peníze se vyvinuli z dlužních úpisů – bylo možno je směnit za

zlato

 

Formy peněz:

Hotovostní peníze – v podobě mincí a bankovek (mince nižší hodnota – bankovka vyšší)

Bezhotovostní peníze (depozitní) – peníze na účtech banky jako netermínovaný vklad →

kdykoliv můžou být vybrány- použity – většina peněz

- skoro peníze (není forma peněz) → další aktiva (prostředky) – které sou lehce směnitelné za –

termínované vklady,

 • plastikové peníze -v souvislosti s platebními kartami - nemusejí vydávat jen banky

 

Ochrané prvky bankovek:

 • vodoznak

 • ochranný okenkový proužek

 • ochranná vlákna

 • soutisková značka

 • skritý obrazec

 • opticky proměnlivá barva

 • iridiscentrní pruh

 • mikrotext – malinké čísílka v číslech 1 000

 • bankovkový papír

 

Funkce peněz:

míra hodnot - měřítko cen –> pomocí peněž můžeme vyjádřit hodnotu, slouží k ocenění statků a

služeb

prostředek směny /oběživo/ - umožňují, zprostředkovávají směnu, peníze obýhají v protisměru

zbo.

platidlo – peníze umožňují vyrovnávat naše závazky, platit dluhy (symbol odložené platby)

uchovatel hodnoty – peníze můžeme uložit poro pozdější použití

mezinárodní platidlo – né všichni ji plní (ovlivněno konvertibilitou měny)

 

 

 

 

 

CENNÉ PAPÍRY A BURZY

 

CP – představuje peněžní pohledávku nebo majetkový nárok vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír vydal (vůči emitentovi)

 

dělení CP:

  1. podle nároku

- CP

 

 

 

Listinné cenné papíry

jsou pouze evidovány na účtech majitelů, ve středisku cenných papírů, za vlastníka je považován, kdo je napsaný jako vlastník
Z trhu emise - obligace, podílové listy,...
Ztělesnují individuální poptávky ...

Obchodovatelné:

 1. na kótované (přijaty na burze, dá se tam s nima obchodovat)

2. nekótované ( nejsou přijaty na oficiálních trzích, dá se s nimi obchodovat, ale ne na

oficiálním trhu)

Neobchodovatelé: -

nedá se s nimi obchodovat (zaměstnanecké akcie)
Cenné papíry - peněžní pohledávka, majetkový nárok vlastníka CP vůči, tomu, kdo ten CP

vydal (emitent)
a) peněžního trhu - pořizují se do 1 roku (směnky, šeky)
b) Kapitálového trhu - delší jak na 1 rok (obligace, akcie, podílové listy...

......)
Cenné papíry rozdělené podle druhu kapitálové potřeby na straně emitentů a motivace na straně finančních investorů


1. Úvěrové:

- založeny na úvěrovém stavu, investor je nakupuje s podmínkou, že dlužník mu zapůjčený peněžní obnos vrátí ve stanovené lhůtě včetně nějaké odměny
Dlužník emituje tyto cenné papíry za účelem obstarat si pouze dočasný kapitál (peníze si jen pujčuje) - obligace, zástavní listy, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty (vkladové listy), směnky


2. Majetkové:

nemají nárok na vrácení základního kapitálu a investoři tyto papíry nakupují za cílem dosáhnout pravidelného výnosu a spolupodílet se na podnikání a vlastnictví podniků a na dodatečném zhodnocování uloženého kapitálu (akcie a podílové listy)

 

ÚVĚROVÉ CP

 

OBLIGACE

Obligace - cenný papír, vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníkovi cenného papíru

 • Dlouhodobý cenný papír, splatnost je pevně stanovena (5,20 i více let)

 • Emitent si jejich vydáním opatřuje dlouhodobé finanční zdroje na financování svých aktivit a vlastníkovy obligací vyplácí pravidelný úrok

 • Mohou být vydávány z hlediska podoby jako zaknihované, nebo listinné ( skládá se z pláště a kuponového archu s talonem - slouží k výplatě úroků,talon-pro nový arch)

 • Náležitosti pláště - obsahuje označení emitenta, nominální hodnota (částka obligace), název a číselné označení obligace, způsob stanovení výnosu, datum vydání, závazek emitenta splatit obligaci, datum vydání, podpisy emitenta, údaj o povolení emise

 • Kuponový arch s talony - obsahuje kupony (poukázky) na výplatu výnosu, zakončen talonem- poukázka na nový kuponový arch

 • Existují i obligace bez kuponového archu (bez talonu), jejich vlastníci jsou evidováni, kteří jim posílají pravidelné úroky a výnosy na bankovní účet

Rozdělení podle toho, kdo může obligace vydat (emitenti):

 • Státní - jsou emitování státem (vládou), mají nižší úročení díky malému riziku

 • Komunální - jsou emitováni městem nebo obcí ke krytí finančně náročným akcím (nutný souhlas ministerstva k vydání této obligace)

 • Bankovní- jsou emitováni bankami, které si obstarávají takhle dlouhodobé finanční zdroje

 • Podnikové - emitováni podnikatelskými subjekty, typické tím, že mají vyšší úročení a vyšší riziko

 

Výnos může být u obligací stanoven různým způsoben, z tohoto hlediska rozlišujeme:

-Pevně úročené obligace (obligace s pevným úrokem) - úrok je stanoven určitým procentem z nominální hodnoty obligace a je vyplácen v předem stanovených termínech (1x ročně, nebo pololetně)

-Pohyblivě úročné obligace (obligace s pohyblivým úrokem) - úrok je závislý na aktuální úrokové sazbě na kapitálovém trhu

-Ziskové obligace - výnos obligací je závislý na zisk emitenta (je stanoven podílem na jeho zisku), může být stanoveno i tak, že je zčásti vázán na zisku a zčásti stanoven pevným úrokem

-Neúročené obligace - úroky se průběžně nevyplácejí, obligace se ale prodávají za nižší cenu, než je nominální hodnota (rozdíl mezi kupní cenou a nominální hodnotou je výnosem kupujícího, který je mu vyplacen najednou(jednorázově) při splacení nominální hodnoty obligace)

-Indexované obligace - chrání majitele před znehodnocením půjčky, ke kterému dochází při inflaci (emitent se zavazuje zvyšovat nominální hodnotu obligace podle míry inflace- tím se zvyšuje i výnos z obligace)

-Směnitelné obligace - vydávají a. s. ,mohou být majiteli vyměněné za akcie, úročení obligací je nižší, protože majitel je kupuje s tim, že je vymění za akcie

 

Zástavní listy

 • úvěrový cenny papír emitovaný bankou, který je charakteristický tím, že jeho emise je vždy spojena s poskytováním hypotečních úvěrů – (úvěr, který je určen na pořízení nemovitosti, případně na její rekonstrukci – který je zajištěn zástavou nemovitosti)-

 • tyto cenné papíry mohou emitovat pouze pěněžní ústavy /banky/, které k tomu mají oprávnění

 • banka získává zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů tím, že emituje zástavní listy a prodá je investorům - pro investora znamenají poměrně jistou návratnost vložených prostředků – bezpečná investice → nižší úrok

 

Státní pokladniční poukázky

- jsou dluhopisy, které vydává stát ( prostřednictvím národní banky), ke krytí deficitů (shodků) státního rozpočtu

-mají nějakou určitou nominální hodnotu a jsou splatné za nějakou určitou zpravidla krátkou dobu

-> krátká doba splatnosti a statní záruka

 

 

Vkladové listy (depozitní certifikáty)

 • jsou to krátkodobé až střednědobé obchodovatelné cenné papíry, které emituje banka výměnou za termínovaná depozita(vklady termínované)

 • jsou vydávany na jméno nebo na majtele, s uvedením data splatnosti a výše úrokové míry

 • na rozdíl od obligací jsou úroky z těchto listů vypláceny až při splatnosti → najednou za to období

 • doba splatnosti se pohybuje od 1 měsíce do několika let

 

 

 • výnosy z těchto cenných papírů můžou být stanoveny dvojím způsobem:

1) v době splatnosti je vyplacena vložená splátka navýšená o úrok

2) v době splatnosti je vyplacena nominální hodnota vyplacena na CP vyznačena ale vkladatel při nákupu cenného papíru zaplatil částku nižší (vklad pod pari)

 

Směnky

.je cenný papír, ze kterého vyplývá písemný dlužnický závazek sepsaný v přesně stanovené formě, který dává majiteli směnky nesporné právo (nedá se zpochybnit) požadovat ve stanovenou dobu zaplacení peněžní částky na směnce uvedené.

-je úvěrovým platebním prostředkem, nejrozšířenějším nástrojem obchodního úvěru (vztah mezi dodavetelem a odběratelem )→ (úvěr je poskytován ve zboží a za určitou dobu je splacen penězi)

 

Směnka – vlastní

– cizí

Vlastní – obsahu slib výstavce (trasant), že zaplatí věřiteli (remitentovi) na stanoveném místě a ve

stanovenou dobbu, stanovený obnost → za tu toto směnku zaplatím

Cizí – obsahuje výstavcům příkaz (trasantům) třetí osobě (směnečníkovi-> dlužníkovi), aby

zaplatila věřiteli ve stanovenou dobu na stanoveném místě, stanovený obnos → za tuhle

směnku zaplaťte

 

Náležitosti směnky:

    • v textu se musí objevit slovo směnka ( Za tuto směnku zaplatím)

    • bezpodmínečný slib nebo příkaz zaplatit určitou sumu

    • u směnky cizí tam musí být uvedeno jméno kdo má platit → komu příkaz dáváme

    • údaje o splatnosti (kdy je směnka splatná)

    • nemusí tam být dáno pevné datum (ode dneška za měsíc)

    • místo, kde má být placeno (sídlo, banka)

    • komu má být placeno jeho jméno

    • místo a datum vystavení směnka

    • podpis výstavce

 

Akceptace směnky – přijetí směnky, prohlášení směnečníka na lící směnky (na přední části směnky)

-- dlužník směnečník musí podpisem uznat ten závazek

 

Směnka se dá převést na jinou osobu – indosamentem – písemným prohlášením na rubu směnky –

kdy se směnka převádí na jinou osobu

 

Podle splatnosti rozlišujeme směnky – splatné na viděnou – po předložení – vistasměnky

- splatná kdykoliv při předložení k placení, kte kterému

musím dojít do 1 roku

- splatné určitou dobu poviděné- lhůtní, časové vistasměnky

- splatné v určitý den – fixní (denní) směnky – je tam

uvedené konkrétní datum kdy má být placeno

- splatné určitou dobu po vystavení – datosměnsky – ode

dneška za měsíc

Eskont

Kvalitní směny (směnky důvěryhodných dlužníků) přímají banky k eskontu, v tomto případě vyplatí banka věřiteli částku v němž si stanoví(strhne) úrok tzv. diskont

 

Reeskont – opakovaný eskont, kdy obchodní banky odprodávají směnku centrální bance

 

úrok, který si banka srazí je diskont

 

Směnky

 • obchodní – směnky, které se vystavují při prodeji zboží nebo služeb, místo placení, jsou ná

strojem obchodního úvěru

 • finanční – se vystavují při půjčování peněz

 

 

 

 

 

Šeky

 • Šek je CP, kterým výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě uvedené na šeku, nebo doručiteli toho šeku, zaplatila částku, na kterou je šek vystavený

 • podstatné náležitosti šeku:

: označení že se jedná o šek (musí se objevit slovo šek)

: bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu peněz

: jméno toho kdo má platit (banka)

: místo, kde se má platit

: datum a místo vystavení šeku

: podpis výstavce

 

 • rozdělení šeků podle výstavce (kdo je vystavuje):

- Bankovní – výstavcem je banka, za jejich krytí ručí,

- Soukromé – výstavcem je soukromá osoba, která má v bance účet, kvalitní šek závisí

závisí na bonitě (jeslti má peníze – jak je majetný- jestli má peníze na účtě)

 

 • použití šeku: k výběru hotovosti

k přímím platbám za zboží a služby

 

Cestovní šeky – používají se v cestovním ruchu, jsou vystavovány na kulaté částky, kterou klient zaplatí hned při převzetí šeku, v zahraničí se je můžu proplatit v tamní měně, nebo s nimi rovnou platit

Šeky k zúčtování – slouží k bezhotovostnímu bankovnímu styku (není propalacena v hotovosti ale připisuje se na účet)

 

MAJETKOVÉ CP

 

Akcie je cp majetkový, který dává akcionáři právo podílet se na řízení akciové společnosti,

na jejím zisku, a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

   • představuje podíl na majetku

   • je možné je vydávat jako zaknihované nebo listiné (zaknihované nematerializované v listiné podobě se skládají z pláště a z kuponového archu s talonem )

   • → na plášti akcie je – název a sídlo společnosti, pořadové číslo, nominální hodnota, akcie na jméno pak obsahuje i jméno, a na majitele, druh akcie, (zaměstnanecké, běžné, prioritní ) datum vydání, výše základního kapitálu a počet akcií stejného druhu v době vydání, podpisy členů představenstva

   • dividendy jsou závislé na hospodářských výsledcích(na zisku) a také na rozhodnutí valné hromady, jaká část ze zisku po zdanění (pokud je zisk ) může být vyplacena ve formě divident a jaká bude použita na další rozvoj společnosti

 

 

 

Druhy akcií

- kmenové- běžné bez zvýhodnění, majitel má právo hlasovat na val........

-prioritní- mají přednostní právo na výplatu dividendy, mívají omezené hlasovací

právo, akcie můžou být emitovány do poloviny ZK

-zaměstnanecké- prodávány výhradně zaměstnancům spol., obvykle za zvýhodněnou cenu, případně bezúplatně (zdarma), jsou vydávány kvůli motivaci, můžou se předávát jen mezi zaměstnanci

 

akcie má hodnotu nominální (jmenovitá) hodnota uvedenou na akcii

má tržní cenu (kurz akcie) – cena za kterou se akcie prodává na trhu

kurz z akcie mimo jiné závisí-na nabídce a poptávce po akcií

na hospodaření podniku (jak se mu daří)

na velikosti vyplácených dividend (na dividendě)

na průměrné úrokové míře na finančním trhu

na růstu nebo poklesu produkce odvětví

na zaměstnanosti (růstu či poklesu zaměstnanosti)

cen inflace (deflace )

stabilita/nestabilita politického prostředí atd..

 

Zátímní listy

– se vydávají v případě, že došlo k zapsaní akciové společnosti do obchodního rejstříku, ale akcionář dosud nesplatil celou nominální hodnotu akcie

        • jsou vydávány na jméno

        • obsahují údaje o nominální hodnotě a splacené částli

        • po úplném splacení dostane akcie

 

Podílový list

Vydávají podílové fondy, zakládají je banky nebo investiční společnosti. Investiční společnost investuje získaný kapitál (prodejem podílových listů) do různých cenných papírů čímž rozkládá možné riziko. Majitel podílového listu je motivován podílem na zisku a rovněž na dlouhodobém růstu hodnoty podílového listu. Na rozdíl od akcie není spoluvlastníkem společnosti a nemá právo zasahovat do řízení společnosti.

 

 

Burza

Specifický trh, který se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 1. Obchoduje se zde podle přesných pravidel

 2. Přístup má jen omezený počet osob

 3. Obchodované zboží je navzájem zastupitelné a není na místě obchodu

 4. Obchody se uskutečňují pravidelně

 

 1. Burzy zbožové (komoditní)

 2. Kakao

 3. Káva koření

 4. Zlato

 5. Zemědělské plodiny

 6. Ropa

 7. Kaučuk

 8. Burzy devizové (obchoduje se s cizími měnami)

 9. Burza cenných papírů (obchoduje se s cennými papíry)

 10. Akcie

 11. Obligace

 12. Hypoteční zástavní listy

 

Fukce burzy (ekonomická)

  • zprostředkovává zájmy kladatelů a věřitelů (když má někdo volný peněžní prostředky, tak mu burza dává možnost to vložit do cp, ne jen do banky)

  • těm, kterým se nedostává peněžních prostředků se k nim mohou dostat tak, že emitují cp a prodají je na burze

  • cenová tvorba – klasický vztah nabídky a poptávky

  • řízení pohybu kapitálu – řídi do prespektivních odvětví (podniků)

 

Druhy burzovních obchodů

  • z hlediska časového momentu (na jedné straně dodání a na druhé straně zaplacení

jsou to : prontní – rychle to udělat, vzájemné závasky kupujícího a prodávajícího musí být vyrovnány co nejrychleji

: termínovaní –(z angličtiny future)- uskutečnuje se nákup a prodej určitého množství CP k určitému datum za předem sjednanou cenu, sjednání obchodu a jeho splnění se časově liší

: obce – právo ne ale povinnost, koupit nebo prodat k určitému datu za předem sjednanou cenu

– za toto právo volby koupit nebo prodat

 

Spekulativní obchody s CP

- hlavním objektem spekulace bývají akcie

- spekulace využívá krátkodobých výkyvů cen akcií a snaží se nákupem a prodejem dosáhnout zisku

 

Spekulace na vzestup – využívá termínované obchody – kupuje cp za předpokladu, že ceny cp vzrostou a pak je bude moc prodávat s vyšším ziskem

Spekulace na pokles – situace kdy spekulant počítá s poklesem kurzy – cenné papíry prodá aby je pak k určitému datu koupil za nižší kurz

 

 

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů Praha:

-vznikla listopadu roku 1992 jako akciová společnost.... Obchodovat začla roku 6.dubna 1993

-tím se obnovila tradice pražské burzy, která sahá až do 19.stol.(založena 1871)

-největší význam 20.-30. V 20.stol, 1938 byla zavřena(okupace) a po válce její činnost nebyla obnovena

-činnost burzy se řídí zákonem o burze cenných papírů a vnitřní pravidla a obchodování si pak burza stanový sama v Burzovním řádu a Burzovních pravidlech

Orgány burzy:

-valná hromada

-dozorčí rada(kontrolní orgán)

-burzovní komora – statutární orgán (představenstvo), řídí činnost burzy a jedná jejím jménem

-burzovní výbory – např. výbor pro kotaci (rozhoduje o přijetí cenných papírů k obchodování na burze)

-výbor pro členské otázky (rozhoduje či se můžete stát členem burzy-makléřem, posuzuje zda členové burzy plní svoje povinnosti)

-výbor pro burzovní obchody (Zveřejňuje kurzy pro nákup cenných papírů)

Ćlenové burzy:

-je založena na členském principu obchodují pouze členové burzy

-členové burzy jsou buď akcionáři, nebo obchodníci, kteří byli přijati burzovní komorou

Členění trhu na burze:

  1. hlavní trh:

 • prestižním trhem, obchodouje se s nejcenějším cennými papíry

  1. volný trh:

 • určen pro ostatní subjekty, které nesplňují podmínky pro přijetí, nebo nejsou ochotni platit vysoké poplatky.... Ale chtějí aby ty cenné papíry byli na burze.

Režímy obchodování

   1. aukční režim:

-založen na shromažďovaní objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů k jednomu časovému okamžiku

-výsledkem je aukčí cena, za kterou se obchoduje až do následujícího obchodního dne

 

   1. Kontinuální režim:

-Začíná se s aukční cenou, ale ta se mění průběžně. Nákup a prodej probíhá podle aktuální nabídky.

 

Česká burza cenných papírů

 

-vznik v roce 1999, umožňuje obchodování s českými i zahraničními firmami

-RM-SYSTÉM

-zaměřena na střední a menší investory, kteří chtějí investovat na kapitálovém trhu

 

 

BANKOVNICTVÍ

 

-banka je instituce specializující se na obchodování/operace s penězi

-tyto operace jí poskytují zisk

-zdroje zisků:

1. úrokové rozpětí (rozdíl mezi úroků z vkladů a úvěrů)

2. provize, odměny, poplatky za vykonávání ostatních služeb(směnárny, vedení účtu, výběr peněz, platební transakce)

 

-Bankovní soustava-souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nici

-Typická dvoustupňová:

1. Stupeň – cedulová, emisní banka, kterou je u nás česká národní banka, která vytupuje jako regulace a dozor

2. Stupeň – ostatní banky(obchodní), podnikatelské subjekty, motivem je zisk

 

Česká národní banka

 

-hlavním úkolem je zabezpečovat stabilitu měny

-má dvě dimenze. vnitřní- cenová stabilita

vnější- kurzovní stabilita

-právnická osoba se sídlem v Praze, ale nezapisuje se do obchodního rejstříku

-nejvyšším orgánem je bankovní rada – určuje politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních banky

- v čela bankovní rady stojí guvernér(současně Singer Miroslav), jmenuje ho a odvolává ho prezident

- funkce centrální banky:

1. určuje a provádí měnovou politiku:

- souhrn opatření a zásad v rámci kterých centrální banka pomocí měnových nástrojů reguluje množství peněz v ekonomice

-zvýšení množství peněz => vyšší poptávka po zboží => vyšší hospodářský růst => vyšší zaměstnanost=> riziko zvýšení inflace

-snížení nabídky peněz=> nižší poptávka=> nižší inflace=> nižší hospodářský růst => vyšší nezaměstnanost

-nástroje měnové politiky:

povinné minimální rezervy- každá banka musí držet určité procento z vkladů jako rezervu u centrální banky

-růst minimálních rezerv způsobuje snížení nabídky peněz v ekonomice

-snížení minimálních rezerv způsobuje zvýšení nabádky peněz

2. diskontní sazba:

- úroková míra, za kterou central. banka poskytuje úvěry ostatním bankám

-zvýšení diskontní sazby má za následek snížení poptávky po penězích, jsou vyšší úroky

-snížení naopak snižuje úrokovou sazbu – zvýšení poptávky jak od bank tak od klientů

3. Operace na volném trhu

-proces nákupu a prodeje cenných papírů, především státních dluhopisů, centrální bankou

 

Ostatní nástroje měnové politiky

 

-úvěrové limity, centrální banka může ostatním bankám stanovit úvěrové limity a úrokové rozpětí

-může stanovit minimální úrokové sazby z vkladů na druhé straně maximální úrokové sazby z úvěrů – jejich rozdíl je úrokové rozpětí mezi jimiž se můžou banky pohybovat

-centrální banka může emitovat(vydávat) hotovostní peníze – bankovky a mince(včetně pamětních)

-česká nár. banka stanový hodnotu, vzhled i ochranné prvky, ukončuje platnost vyhláškami

-banka řídí hotovostní peněžní oběh

-řízení platebního styku a zúčtování bank

-banka, centrální banka stanoví zásady pro vedení účtu u bank, provádění platebního styku na těchto účtech

-v ČNB funguje tzv. clearingové(zúčtovací) centrum – zprostředkovává platby mezi bankami a jejich klienty

-každá banka má v clearingovém centru otevřen účet, banky předávají během dne do c.c. příkazy k platbám, máli banka na účtě dostatek prostředků je platba uskutečněná v případě nedostatku peněz na účtě je platba odložena do tzv. zadržené fronty a čeká do doby než na účet té banky přijdou prostředky(buď platbou od jiné banky nebo si banka půjčí)

- ČNB banka vykonává bankovní dohled nad činností ostatních bank,

nástroje např.:posuzuje žádosti o udělení bankovní licence

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sex

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.